Imap 4

Regulamin portalu Geoportal Dolny Śląsk


Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z zasobów portalu. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że go rozumie i akceptuje.


I. Definicje


Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. Portal – Geoportal Dolny Śląsk dostępny pod adresem: http://geoportal.dolnyslask.pl.
2. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
3. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
4. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
5. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
6. Usługa interaktywna – usługa umożliwiająca wprowadzenie, edytowanie obiektów punktowych, liniowych, powierzchniowych (kompozycja mapowa – „Dodawanie/Modyfikacja danych użytkownika”).
7. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
8. Użytkownik – osoba przeglądająca lub korzystająca z Portalu.
9. Autoryzacja – proces potwierdzający tożsamość użytkownika.
10. Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska.
11. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
12. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług interaktywnych
13. Właściciel Portalu – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

II. Informacje ogólne
1. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:
A. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art.40 ust. 3c;
B. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
C. ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 15.
2. Prezentowana na portalu internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych bądź roszczeń wobec właściciela Portalu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

III. Dostęp do usług
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów portalu geoportal.dolnyslask.pl
a) przez Użytkowników (autoryzowanych i nieautoryzowanych)
b) przez inne Organy administracji.
2. Usługi informacyjne dostępne są dla Użytkowników autoryzowanych oraz Użytkowników nieautoryzowanych.
3. Usługi interaktywne dostępne są wyłącznie dla użytkowników autoryzowanych, tzn. takich, którzy wcześniej dokonali rejestracji oraz zalogowali się do systemu.
4. Rejestracja użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania.
5. Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
6. W czasie procesu rejestracji użytkownik zdefiniuje login i hasło wykorzystywane później w procesie logowania.
7. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.
8. Użytkownicy oraz inne Organy administracji zobowiązani są do korzystania z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. Rodzaje i zakres świadczonych usług
1. Usługi danych przestrzennych udostępnione na portalu geoportal.dolnyslask.pl:
a) usługa wyszukiwania (CSW) - tj. wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
b) usługa przeglądania (WMS) - tj. wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych
c) usługa pobierania (WFS)– tj. kopiowanie całych zbiorów danych lub ich części.
2. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.

V. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników
1. Dostęp do zbioru danych pochodzących z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jest odpłatny na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
2. Dostęp do danych pochodzących z Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (DSIP) jest nieodpłatny na pisemny wniosek zainteresowanych po podpisaniu protokołu oraz warunków korzystania z danych.
3. Korzystanie z zasobów portalu jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Użytkownik nie ma prawa kopiować, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści portalu w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
5. Użytkownik autoryzowany zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

VI. Zasady korzystania z danych pochodzących z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Organy administracji publicznej
1. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny dla innych organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.
2. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez Organ administracji, któremu udostępniono dane.
3. Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).
4. Dane te udostępnia się organom administracji publicznej na wniosek, którego wzór jest załącznikiem do ww. Rozporządzenia. Wersja elektroniczna wzoru wniosku o udostępnienie danych z rejestru publicznego jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
5. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

VII. Zasady korzystania z danych i usług przez Partnerów w ramach zawartych porozumień
1. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez Partnerów, którym udostępniono dane.
2. Partnerzy wprowadzają i aktualizują dane w zakresie zawartych przez nich porozumień.
3. Partnerzy nie mają prawa udostępniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu treści portalu, w szczególności udostępniać go w jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

VIII. Warunki techniczne korzystania z danych i usług
1. Przy korzystaniu z zasobów portalu zabronione jest:
a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu,
b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez portal.

IX. Linkowanie
1. Likowanie czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www linku do portalu mapowego geoportal.dolnyslask.pl jest bezpłatne.
2. Usługa umożliwia wycentrowanie mapy do konkretnej skali i obszaru.
3. Link może mieć postać pliku tekstowego bądź obrazka

X. Osadzanie mapy
1. Osadzanie mapy czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www okna mapowego z dynamiczną zawartością pochodzącą z portalu mapowego geoportal.dolnyslask.pl jest bezpłatne.
2. Usługa umożliwia interaktywne przeglądanie udostępnianej kompozycji mapowej.

XI. Prawa autorskie
1. Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe”.