Pravidla

Užívání internetového portálu geoportal.dolnyslask.pl současně znamená akceptaci těchto Pravidel, a to bez omezení a výhrad.

Definice

Pro potřeby těchto Pravidel níže uvedené pojmy mají následující význam:
 1. Řád – tato pravidla, rozsah a podmínky využívání internetového portálu geoportal.dolnyslask.pl
 2. Geoportál infrastruktury prostorových informací, dále jen „Geoportál Dolní Slezsko” – vytvořen a provozován Maršálkovským úřadem Dolnoslezského vojvodství (Poskytovatel) jako přístupový bod ke službám specifikovaným ve čl. 9 odst. 1 zákona ze dne 4. března 2010 o infrastruktuře prostorových informací (Sb.z. 2018 pol. 1472), dostupný na internetové adrese geoportal.dolnyslask.pl
 3. Infrastruktura prostorových informací – sbírky prostorových dat a související služby, technické prostředky, procesy a postupy popsané pomocí metadat, které jsou aplikovány a poskytovány vedoucími orgány spolutvořícími infrastrukturu prostorových informací, jinými orgány veřejné správy a třetími osobami;
 4. Prostorová data – data týkající se přímo nebo nepřímo dané polohy nebo zeměpisné oblasti;
 5. Služby v rozsahu prostorových dat – služby, které jsou operacemi a které mohou být poskytovány pomocí počítačového softwaru, založené na datech obsažených ve sbírkách prostorových dat nebo na souvisejících s nimi metadatech;
 6. E-služba - služba poskytovaná elektronickou cestou prostřednictvím telekomunikační sítě, včetně počítačové sítě, např. internetu, s použitím informační technologie, jejíž poskytování je automatizované, a která nevyžaduje velké zapojení člověka.
 7. Soubor prostorových dat – soubor prostorových dat rozeznatelný z hlediska společných vlastností;
 8. Metadata infrastruktury prostorových informací – informace, které popisují soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, a které umožňují vyhledání, inventarizaci a využívání těchto dat a služeb;
 9. Orgán veřejné správy – orgán vládní správy nebo samosprávní orgán nebo jiný subjekt, kdy je oprávněn ze zákona nebo oprávněn na základě dohod k plnění veřejných úkolů týkajících se životního prostředí;
 10. Uživatel – fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné správy nebo organizační složka bez právní subjektivity, která využívá zdroje Geoportálu Dolní Slezsko (nevztahuje se na E-služby v rozsahu objednávání dat a map z vojvodských geodetických a kartografických zdrojů);
 11. Autorizovaný uživatel – fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné správy nebo organizační složka bez právní subjektivity, která využívá zdroje Geoportálu Dolní Slezsko po registraci v systému (nevztahuje se na E-služby v rozsahu objednávání dat a map z vojvodských geodetických a kartografických zdrojů).

I. Všeobecné informace

 1. Přístup k souboru a služeb založených na prostorových datech upravují následující právní předpisy:
  1) zákon ze dne 17. května 1989 o geodézii a kartografii (Sb.z. 2017 pol. 2101 v platném znění);
  2) zákon ze dne 4. března 2010 o infrastruktuře prostorových informací (Sb.z.2018 pol.1472);
  3) zákon ze dne 17. února 2005 o informatizaci činnosti subjektů plnících veřejné úkoly (Sb.z.2017 pol. 570);
 2. Tato pravidla upravují zásady, rozsah a podmínky pro využívání zdrojů internetového portálu geoportal.dolnyslask.pl.
 3. Uživatel je povinen seznámit se s obsahem Pravidel před zahájením užívání Geoportálu Dolní Slezsko. Potvrzení o seznámení se se zněním Pravidel je současně prohlášením Uživatele, že jim porozuměl a akceptuje je.
 4. Uživatel je povinen využívat Geoportál Dolní Slezsko v souladu s platnými právními předpisy, společenskými a zvyklostními normami a ustanoveními těchto Pravidel.

II. Druhy a rozsah poskytovaných služeb

 1. Služby založené na prostorových datech dostupné na Geoportálu Dolní Slezsko spočívají v:
  1) službě vyhledávání – umožňující vyhledávání dat a služeb založených na prostorových datech na základě metadat, které jim odpovídají, a prohlížení obsahu metadat;
  2) službě prohlížení – umožňující prohlížení, navigaci, zvětšování a zmenšování, přesouvání nebo nakládání na sebe prohlížených zdrojů a prohlížení vysvětlivek kartografických symbolů a obsahu metadat;
  3) službě stahování – umožňující stahování kopií zdrojů nebo jejich částí, a pokud je to vykonatelné také bezprostřední přístup k těmto zdrojům.
 2. Přístup ke službám vyhledávání a prohlížení je všeobecný a bezplatný.
 3. Dostupné E-služby:
  1) E-služba zpřístupňování dat z Vojvodských databází – umožňující objednání souboru dat z Vojvodských databází;
  2) E-služba, v rámci níž jsou vyřizována ohlášení týkající se kvality dat ze Státní geodetické a kartografické databáze z vojvodské části a Vojvodských databází – umožňující ohlašování veškerých zpozorovaných nesrovnalostí a chyb týkajících se dat pocházejících ze Státní geodetické a kartografické databáze z vojvodské části a Vojvodských databází poskytovaných v digitální podobě;
  3) E-služba, v rámci níž jsou vyřizována ohlášení nesrovnalostí a chyb ve fungování melioračních zařízení na daném území – umožňující ohlašování nesrovnalostí a chyb ve fungování melioračních vodních zařízení na území dolnoslezského vojvodství;
  4) E-služba přípravy mapového modulu nebo mapy – umožňující zpracování vlastní mapy a následné oznámení nového zpracování k publikaci na Geoportálu Dolní Slezsko;
  5) E-služba objednávání dat a map z vojvodských geodetických a kartografických zdrojů – dostupná prostřednictvím stránek mapy.dolnyslask.pl; v rámci níž:
  Využívání materiálů pocházejících z vojvodských geodetických a kartografických zdrojů vyžaduje zpřístupnění těchto materiálů Vojvodským centrem geodetických a kartografických dokumentací za příslušný poplatek dle čl. 40 a zákona ze dne 17. května 1989 o geodézii a kartografii (Sb.z. 2017 pol. 2101 v platném znění). Podrobný rozsah a režim poskytování dat upravuje: nařízení Ministra veřejné správy a digitalizace ze dne 9. července 2014 o zpřístupňování informací ze státních geodetických a kartografických zdrojů, vydávání licencí a vzoru dokladu o výpočtu poplatku (Sb. z. z 2014 pol. 917) a nařízení Ministra veřejné správy a digitalizace ze dne 5. září 2013 o organizaci a režimu provozování geodetických a kartografických zdrojů (Sb. z. z 2013 pol. 1183), zatímco výši poplatků upravuje příloha k zákonu ze dne 17. května 1989 o geodézii a kartografii (Sb.z. 2017 pol. 2101 v platném znění).

III. Podmínky a pravidla pro využívání dat a služeb.

 1. Pravidla využívání E-služeb dostupných na Geoportálu Dolní Slezsko:
  1) Za účelem využívání E-služeb dostupných na Geoportálu Dolní Slezsko je nezbytná registrace Uživatele. Uživatel se zavazuje uvést v registračním formuláři své údaje, a to pravdivé a odpovídající skutečnému stavu. Uživatel nebude své autorizační údaje poskytovat třetím osobám.
  2) Poskytovatel nenese odpovědnost za data, mapy a jiné informace využívané nebo načtené Uživatelem pomocí nástrojů dostupných na Geoportálu Dolní Slezsko. Zodpovědnost za ně nese Uživatel.
  3) Uživatel je povinen postupovat s náležitou péčí tak, aby jím uváděné informace byly shodné se skutečností. Především se toto vztahuje na e-služby, rámci nichž jsou vyřizována ohlášení, a také údaje a mapy vytvořené uživatelem.
 2. Zpřístupňování souborů dat z Vojvodských databází je bezplatné, dostupné pro Autorizovaného uživatele a vyžaduje podání objednávky.
 3. Využívání dat z Vojvodských databází je možné po splnění následujících podmínek:
  1) Každý registrovaný Uživatel může podat objednávku na data z Vojvodských databází, povolení na využívání těchto dat je udělováno všem zájemcům, avšak současně je další poskytování získaných produktů třetím osobám zakázáno.
  2) Po obdržení dat se při jejich využívání Uživatel zavazuje k:
  • připojení informace v následujícím znění:
  • Zdroj dat:
   Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství Vojvodský zeměměřič – Odbor geodézie a kartografie
  • informování potenciálních uživatelů o skutečnosti, že příslušným orgánem je v rozsahu poskytování dat Zeměměřič Dolnoslezského vojvodství.

  3) Uživatel při podání objednávky na data z Vojvodských databází potvrzuje, že se seznámil s podmínkami a pravidly pro obdržení dat a vyjadřuje souhlas, že tyto požadavky bude plně dodržovat.
 4. Autorizovaný uživatel při podávání žádosti o načtení nového zpracování do Geoportálu Dolní Slezsko pomocí e-služby přípravy mapového modulu nebo mapy současně prohlašuje, že v případě kladného vyřízení žádosti Poskytovatelem:
  1) Autorská práva k datům, která Uživatel nahlašuje pomocí výše uvedené žádosti, náleží Uživateli nebo jsou otevřenými daty (Open Data), na která se omezení neumožňující jejich využívání na Geoportálu Dolní Slezsko nevztahují. V takovém případě je Uživatel povinen připojit informace nebo odkazy související s přístupovými právy nebo licenčními ustanoveními v metadatech zdroje.
  2) Vzdává se veškerých autorských práv týkajících se dat a map, která jsou předmětem žádosti podané Poskytovateli.
  3) Data, mapy a veškerá s nimi spojená práva Uživatel bezplatně převádí na Poskytovatele.
  4) Vzdává se veškerých stávajících a budoucích nároků z titulu jakýchkoliv práv k předaným datům.
 5. Poskytovatel se v případě kladného vyřízení žádosti uvedené v bodě III podbod 4 zavazuje připojit informaci o autorovi předaných dat a map. Tato informace bude zahrnovat jméno a/nebo příjmení a/nebo pseudonym uživatele. Tato informace bude dohodnuta s Uživatelem.
 6. Využívání E-služby objednávání dat a map z vojvodských geodetických a kartografických zdrojů probíhá na základě zvláštních předpisů upravených zákonem ze dne 17. května 1989 o geodézii a kartografii (Sb.z. 2017 pol. 2101 v platném znění).
 7. Využívání obsahu portálu je možné pouze k nevýdělečným a nekomerčním účelům, výhradně v rozsahu vlastní osobní potřeby stanovené zákonem o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem.
 8. Uživatel není oprávněn množit, prodávat, zpřístupňovat nebo jiným způsobem uvádět na trh nebo šířit obsah Geoportálu Dolní Slezsko, a to v plném nebo částečném rozsahu, a především tento obsah zasílat nebo poskytovat v počítačových systémech a sítích nebo jakýchkoliv teleinformačních systémech.
 9. Uživatel je povinen dodržovat pravidla Geoportálu Dolní Slezsko a oznamovat události v souladu s pravdou a jejich aktuálním stavem. Oznámení nepravdivé události nebo nedodržování pravidel portálu má za následek automatické zablokování uživatelského účtu. Pokud nepravdivé oznámení vyvolalo reakci určitých složek (především v rozsahu veřejného pořádku a bezpečnosti), oznamovatel může být lokalizován pomocí veškerých dostupných technických prostředků a následně vůči němu mohou být vyvozeny právní důsledky za sdělení nepravdivých informací.
 10. Poskytovatel si jako správce Geoportálu Dolní Slezsko vyhrazuje právo pozastavit účet Autorizovaného uživatele a odstranit data připsaná k jeho účtu, a to především v případě, že Autorizovaný uživatel poruší ustanovené těchto Pravidel. Data, která Uživatel již dříve předal jiným Uživatelům, mohou být rovněž odstraněna, a to především pokud existuje důvodné podezření hraničící s jistotou, že účelem této operace je výhradně převod dat na třetí účet za účelem vyhnutí se důsledkům.

IV. Technické podmínky pro využívání dat a služeb

 1. Za účelem správného využívání obsahu Geoportálu Dolní Slezsko je nezbytné:
  1) připojení k internetu;
  2) použití zařízení umožňujícího přístup k internetu spolu se softwarem sloužícím k prohlížení internetu internetový prohlížeč), akceptujícího soubory typu cookie a Java Script nebo mobilního zařízení s jedním z následujících operačních systémů: IOS, Android.
 2. Při využívání obsahu Geoportálu Dolní Ślezsko je zakázáno používání virusů, botů, počítačových červů nebo jiných počítačových kódů, skriptů nebo programů, které přerušují, ničí nebo omezují fungování Geoportálu Dolní Slezsko nebo technické infrastruktury nebo jiným způsobem umožňují neoprávněné využívání nebo přístup k technické infrastruktuře systému.

V. Jiné informace

Podrobné informace týkající se využívání obsahu portálu geoportal.dolnyslask.pl jsou dostupné na adrese geoportal.dolnyslask.pl v záložce „Pomoc”. Za účelem získání dalšího vysvětlení nebo informací souvisejících se zněním Pravidel kontaktujte poskytovatele na e-mailové adrese: geodezja@dolnyslask.pl.

VI. Autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorským právem se zohledněním ustanovení čl. 4 zákona ze dne 4. únor 1994 Sb.z. 2018 pol. 1191 v platném znění o právu autorském a právech souvisejících s autorským právem, podle něhož: „Předmětem autorského práva nejsou:
1) normativní akty nebo jejich úřední projekty;
2) úřední listiny, materiály, značky a symboly;
3) zveřejněné patentové nebo ochranné popisy;
4) jednoduché tiskové informace”.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Pravidla jsou zpřístupněna bezplatně v podobě umožňující jejich stažení, zachycení a vytištění.
 2. Ve věcech těmito Pravidly neupravených se použijí platné právní předpisy, a především ustanovení zákona o geodézii a kartografii, zákona o infrastruktuře prostorových informací, zákona o informatizaci činnosti subjektů plnících veřejné úkoly, zákona o právu autorském a o právech souvisejících s autorským právem a občanského zákoníku.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za nemožnost přístupu k Geoportálu Dolní Slezsko z příčin nezávislých na Poskytovateli.
 4. Poskytovatel je z bezpečnostních důvodů a z důvodu jakýchkoliv jiných příčin nezávislých na Poskytovateli oprávněn dočasně pozastavit přístup k Geoportálu Dolní Slezsko na dobu nezbytnou pro odstranění vzniklých okolností.
 5. S výjimkou omezení vyplývajících z platných právních předpisů Poskytoval nenese zodpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s Geoportálem Dolní Slezsko, jeho užíváním nebo nesprávným fungováním, chybami, nedostatky, rušením, defekty, opožděními v přenosu dat, počítačovými viry, poruchou linky nebo informačního systému či nedodržováním Pravidel ze strany Uživatelů.
 6. Tato Pravidla mohou být kdykoliv a v libovolném rozsahu upravena. Změny vstupují v platnost v okamžiku jejich publikování na stránkách Geoportálu Dolní Slezsko. Informace o změnách Pravidel budou rovněž publikovány na webových stránkách Oboru geodézie a kartografie Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství wgik.dolnyslask.pl.
 7. Geoportál Dolní Ślezsko může jako internetový portál obsahovat odkazy na portály ve správě třetích osob.
 8. Odkazy na jiné obsahy internetu Uživatel používá na vlastní riziko. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za spolehlivost, aktuálnost a úplnost dat obsažených na stránkách, k nimž lze získat přístup prostřednictvím tohoto Geoportálu Dolní Slezsko.

Polski | Český | Deutsch | English