Regulamin

Korzystanie z zasobów witryny internetowej geoportal.dolnyslask.pl oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
 1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej geoportal.dolnyslask.pl
 2. Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwany dalej „Geoportalem Dolny Śląsk"– utworzony i utrzymywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Usługodawca) jako punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2018 poz. 1472), dostępny pod adresem internetowym geoportal.dolnyslask.pl
 3. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie
 4. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego
 5. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych
 6. E-usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka
 7. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych
 8. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług
 9. Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Geoportalu Dolny Śląsk (nie dotyczy E-usługi zamawiania danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)
 11. Użytkownik autoryzowany – osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Geoportalu Dolny Śląsk po zarejestrowaniu w systemie (nie dotyczy E-usługi zamawiania danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

I. Informacje ogólne

 1. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 z późn. zm.)
  2) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2018 poz.1472)
  3) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017 poz. 570)
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z zasobów witryny internetowej geoportal.dolnyslask.pl
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Geoportalu Dolny Śląsk. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że go rozumie i akceptuje
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Geoportalu Dolny Śląsk w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługi danych przestrzennych udostępnione w Geoportalu Dolny Śląsk polegają na:
  1) usłudze wyszukiwania – umożliwiającej wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz wyświetlanie zawartości metadanych
  2) usłudze przeglądania – umożliwiającej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych
  3) usłudze pobierania – umożliwiającej pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów
 2. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny
 3. Dostępne E-usługi:
  1) E-usługa udostępnienia danych z Wojewódzkich Baz Danych – umożliwiająca zamówienie zestawu danych z Wojewódzkich Baz Danych
  2) E-usługa realizująca zgłoszenia dotyczące jakości danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z części wojewódzkiej i Wojewódzkich Baz Danych – umożliwiająca zgłoszenie wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości dotyczących danych pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z części wojewódzkiej i Wojewódzkich Baz Danych udostępnianych w postaci cyfrowej
  3) E-usługa realizująca zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń melioracyjnych na danym terenie – umożliwiająca zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń melioracji wodnych z obszaru województwa dolnośląskiego
  4) E-usługa przygotowania modułu mapowego lub mapy – umożliwiająca opracowanie własnej mapy, a następnie zgłoszenie nowego opracowania do udostępnienia w Geoportalu Dolny Śląsk
  5) E-usługa zamawiania danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dostępna poprzez stronę mapy.dolnyslask.pl; w ramach której: Wykorzystywanie materiałów pochodzących z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wymaga udostępnienia tych materiałów przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na zasadach odpłatności uregulowanych w art. 40 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 z późn. zm.). Szczegółowy zakres i tryb udostępniania danych określa: rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 poz. 1183), natomiast wysokość opłat określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 z późn. zm.)

III. Warunki i zasady korzystania z danych i usług

 1. Zasady korzystania z E-usług dostępnych na Geoportalu Dolny Śląsk:
  1) Korzystanie z E-usług dostępnych na Geoportalu Dolny Śląsk wymaga rejestracji Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się podać w formularzu rejestracyjnym swoje dane, zgodnie z prawdą i ze stanem faktycznym. Użytkownik nie będzie udostępniał swoich danych autoryzacyjnych osobom trzecim
  2) Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za dane, mapy oraz inne informacje wykorzystane lub wprowadzone przez Użytkownika za pomocą narzędzi dostępnych na Geoportalu Dolny Śląsk. Odpowiedzialność za nie ponosi Użytkownik
  3) Użytkownik zobowiązany jest dopełnić należytej staranności, aby podawane przez niego informacje były zgodne ze stanem faktycznym. W szczególności dotyczy to e-usług realizujących zgłoszenia, a także w utworzonych przez użytkownika danych oraz mapach
 2. Udostępnianie zbiorów danych z Wojewódzkich Baz Danych jest nieodpłatne, dostępne dla Użytkownika autoryzowanego i wymaga złożenia zamówienia na dane
 3. Wykorzystanie danych z Wojewódzkich Baz Danych następuje po spełnieniu poniższych warunków:
  1) Każdy zarejestrowany Użytkownik może złożyć zamówienie na dane z Wojewódzkich Baz Danych, pozwolenie na wykorzystanie tych danych jest udzielane wszystkim zainteresowanym, jednocześnie dalsze rozpowszechnianie otrzymanych produktów przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione
  2) Po otrzymaniu danych, przy ich wykorzystaniu Użytkownik zobowiązuje się do:
  • zamieszczenia informacji o następującej treści:
  • Źródło danych:
   Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
  • informowania potencjalnych użytkowników, że właściwym organem w zakresie udostępniania danych jest Geodeta Województwa Dolnośląskiego

  3) Użytkownik składając zamówienie na dane z Wojewódzkich Baz Danych, potwierdza zapoznanie się z warunkami i zasadami otrzymania danych i zgadza się w pełni stosować do tych wymogów
 4. Użytkownik autoryzowany składając wniosek o udostępnienie nowego opracowania w Geoportalu Dolny Śląsk, za pomocą e-usługi przygotowania modułu mapowego lub mapy równocześnie oświadcza, że w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Usługodawcę:
  1) Prawa autorskie do zasobów, które to Użytkownik zgłasza za pomocą w/w wniosku należą do Użytkownika zgłaszającego lub stanowią zasób otwarty (Open Data) nie objęty sankcją uniemożliwiającą wykorzystanie ich na Geoportalu Dolny Śląsk. W tym przypadku Użytkownik jest zobowiązany umieścić informacje lub linki związane z prawami dostępu lub zapisami licencyjnymi w metadanych zasobu
  2) Rezygnuje ze wszelkich praw autorskich dotyczący danych oraz map, które obejmuje złożony wniosek na rzecz Usługodawcy
  3) Dane, mapy oraz wszelkie związane z nimi prawa Użytkownik nieodpłatnie przekazuje Usługodawcy
  4) Zrzeka się wszelkich obecnych oraz przyszłych roszczeń z tytułu jakichkolwiek praw do przekazanych zasobów
 5. Usługodawca w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w punkcie III podpunkt 4, zobowiązuje się do umieszczenia informacji o autorze przekazanych danych i map. Informacja będzie zawierać Imię i/lub Nazwisko i/lub pseudonim użytkownika. Informacja ta zostanie uzgodniona z Użytkownikiem
 6. Korzystanie z E-usługi zamawiania danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulowanych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 z późn. zm.)
 7. Korzystanie z zasobów portalu jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 8. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geoportalu Dolny Śląsk, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych
 9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Geoportalu Dolny Śląsk oraz wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia oraz nieprzestrzeganie regulaminu serwisu skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji
 10. Usługodawca jako zarządca Geoportalu Dolny Śląsk zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika autoryzowanego oraz usunięciu przypisanych do jego konta zasobów, w szczególności w sytuacji złamania przez Użytkownika autoryzowanego zapisów niniejszego Regulaminu. Zasoby przekazane wcześniej przez Użytkownika innym Użytkownikom również mogą zostać usunięte, zwłaszcza gdy zachodzi podejrzenie graniczące z pewnością, że operacja ta ma na celu wyłącznie transfer zasobów na konto trzecie w celu uniknięcia konsekwencji

IV. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Geoportalu Dolny Śląsk wymagane jest:
  1) połączenie z siecią Internet
  2) korzystanie z urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu cookies oraz Java Script lub urządzenie mobilne wykorzystujące jeden z następujących systemów operacyjnych: IOS, Android
 2. Przy korzystaniu z zasobów Geoportalu Dolny Śląsk zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Geoportalu Dolny Śląsk lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu

V. Informacja dodatkowa

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z zasobów witryny geoportal.dolnyslask.pl dostępne są pod adresem geoportal.dolnyslask.pl w zakładce „Pomoc”. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geodezja@dolnyslask.pl.

VI. Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne
4) proste informacje prasowe”

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
 2. W sprawach uregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu Dolny Śląsk z przyczyn niezależnych od Usługodawcy
 4. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Geoportalu Dolny Śląsk na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Geoportalem Dolny Śląsk, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników
 6. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Geoportalu Dolny Śląsk. Informacje o zmianach w Regulaminie będą również publikowane na stronie internetowej Wydziału Geodezji i Kartografii UMWD wgik.dolnyslask.pl
 7. Geoportal Dolny Śląsk, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez osoby trzecie
 8. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy Geoportal Dolny Śląsk

Polski | Český | Deutsch | English